14 Ιουλίου, 2024

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού του υποχρεωτικού ποσοστού εξ αποστάσεως εργασίας

Η υπ’ Α.Π.: οικ. 10221/239 Εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινίσεις επί της παρ. 1α) της υπό στοιχεία 8689/198/25.02.2021 ΚΥΑ (Β’756) και επί του σημείου 3 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/03.03.2021 ΚΥΑ ( Β’ 843)»

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο