20 Ιουνίου, 2024

Χρηματοδότηση Φορέων

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιχορηγεί προνοιακούς φορείς ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 (Φ.Ε.Κ. 236/1998 τ. Α΄) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 21/2016 τ. Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4837/2021 (Φ.Ε.Κ. 178/2021 τ. Α΄) και ισχύει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο