14 Ιουλίου, 2024

Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 

Σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας μιας Συλλογικής Ρύθμισης, παρατείνεται η ισχύς της επί 3 μήνες, κατά τους οποίους δεσμεύει επίσης όλο το προσωπικό (και τυχόν νεοπροσλαμβανομένους). Η ΕΓΣΣΕ σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας παρατείνεται για 6 μήνες. Την λήξη της παράτασης ισχύος ακολουθεί το στάδιο της μετενέργειας.

Κατά της απόφασης του διαιτητή ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ασκήσει έφεση, που κατατίθεται στη γραμματεία του Ο.ΜΕ.Δ.. Η προθεσμία της έφεσης είναι δέκα (10) ήμερες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα διαρκεί έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της έφεσης.

Η επέκταση μιας Συλλογικής Ρύθμισης (κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής) ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο ισχύος της συλλογικής ρύθμισης.

Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο.

Αναφορικά με το είδος των Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας, διευκρινίζεται ότι, εάν η συλλογική ρύθμιση προσδιορίζει το είδος της, η ανάρτηση γίνεται με το χαρακτηρισμό που έδωσαν σε αυτή τα δεσμευόμενα μέρη. Εάν η συλλογική ρύθμιση δεν προσδιορίζει το είδος της, ο χαρακτηρισμός πραγματοποιείται κατά την κρίση της υπηρεσίας για τους σκοπούς της παρούσας ταξινόμησης και μόνο. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός του είδους κάθε Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας, αποτελεί νομικό ζήτημα και δεν εξαρτάται από το χαρακτηρισμό που έδωσαν σε αυτήν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιωτική βούλησή τους. Η διαπίστωση του είδους μιας συγκεκριμένης ρύθμισης υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, ουσιαστικό και ακυρωτικό.

Search
Χρονολογία
Generic filters
Εθνική ή Τοπική
Εθνική
Τοπική
Είδος
Ομοιοεπαγγελματική
Κλαδική
Επιχειρησιακή
Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.
Σ.Σ.Ε.
Δ.Α.
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Collective Agreements in English
Collective Agreements in English
Αλφαβητικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο