16 Ιουνίου, 2024

Βραχεία κινητικότητα με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση

Μετά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τέλος της μεταβατικής περιόδου, από 01/01/2021 οι Βρετανοί υπήκοοι υπόκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’ 80), ο οποίος περιλαμβάνει τις διατάξεις για την είσοδο και διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

Με τη «Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου» ρυθμίζονται τα ζητήματα βραχείας κινητικότητας με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση.

Στον βαθμό που στην ανωτέρω Συμφωνία δεν αναλαμβάνονται δεσμεύσεις, εξακολουθούν να εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται στη νομοθεσία Μέρους σχετικά με την είσοδο και την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την περίοδο διαμονής. Εξακολουθούν δε να εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται στη νομοθεσία Μέρους σχετικά με τα εργασιακά μέτρα και τα μέτρα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τους ελάχιστους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία Ενδοεταιρική μετάθεση είναι

  • η προσωρινή απόσπαση, η οποία έχει ως σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση πολίτη τρίτης χώρας
  • που, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών-μελών της Ε.Ε.
  • διενεργείται από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους-μέλους
  • και έναντι της οποίας ο πολίτης τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας πριν από τη μετάθεση και κατά τη διάρκεια της, προς οντότητα που ανήκει στην ανωτέρω επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, και, κατά περίπτωση, η κινητικότητα μεταξύ των οντοτήτων υποδοχής που είναι εγκατεστημένες σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη-μέλη.

Εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που:

α) αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση ή
β) έχουν  γίνει δεκτοί στην  Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι.

Διευθυντικό στέλεχος ορίζεται: Πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή καθοδήγηση κυρίως του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμο όργανο η θέση αυτή περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζομένων με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, την αρμοδιότητα να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό.

Εξειδικευμένος εργαζόμενος ορίζεται: Πρόσωπο που εργάζεται εντός του ομίλου επιχειρήσεων και που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ουσιώδους σημασίας για τους τομείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της οντότητας υποδοχής. Για την αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων λαμβάνονται υπόψη, πέραν των ειδικών γνώσεων των σχετικών με την οντότητα υποδοχής, τα υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης επαγγελματικής πείρας, καθώς και της πιθανής ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων.

Ασκούμενος εργαζόμενος ορίζεται: Πρόσωπο με πανεπιστημιακό πτυχίο που μετατίθεται σε οντότητα υποδοχής για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή με σκοπό την απόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων και αμείβεται κατά τη διάρκεια της μετάθεσης.

Κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης εφαρμόζονται στον υπήκοο τρίτης χώρας οι όροι και οι συνθήκες εργασίας, πλην της αμοιβής, που ισχύουν για τους εργαζόμενους σε παρόμοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους και καθορίζονται από την ελληνική εργατική νομοθεσία (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, καθώς και από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ Α’ 27).

Η αμοιβή που παρέχεται στον πολίτη τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ενδοεταιρικής μετάθεσης του δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αμοιβή που παρέχεται σε ημεδαπούς που απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις.

Η μέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους και το ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζόμενους. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί ως διάρκεια της άδειας, οι ενδοεταιρικώς μετατεθέντες υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ελλάδας.

Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο