23 Ιουνίου, 2024

Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα με σκοπό την εποχική εργασία

Νομοθετικό πλαίσιο για πρόσβαση στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία

Η διαδικασία πρόσβασης στην αγορά εργασίας της χώρας μας των πολιτών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α/80) με τις τροποποιήσεις του. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4251/2014, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία, ως αλιεργάτες και για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης, που θα καλυφθούν με μετακλήσεις πολιτών τρίτων χωρών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

Με βάση τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α, κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για εξαρτημένη εργασία , η εποχική εργασία ή αλιεργάτες καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.

Η αίτηση συνοδεύεται:

(α) από έγκυρη σύμβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και
(β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας.

Το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται για την είσοδο στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών και ανώτερη των 6 μηνών συνολικά κατ΄ έτος.

Η εποχική εργασία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, περιλαμβάνει μόνο τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας.

Εκτός των λοιπών δικαιολογητικών που οφείλει να προσκομίσει ο εργοδότης στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πρέπει, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα.

Στους εποχικά εργαζόμενους χορηγείται μόνο θεώρηση εισόδου και δεν απαιτείται άδεια διαμονής.

Σε πολίτη τρίτης χώρας, για τον οποίο η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει εκδώσει και διαβιβάσει απόφαση έγκρισης απασχόλησης για εποχική εργασία στην αρμόδια προξενική αρχή, αυτή δύναται να χορηγεί, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές γενικές και ειδικές διατάξεις, κατά περίπτωση:

α) Εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μεγίστης διάρκειας ισχύος και διαμονής έξι (6) μηνών. Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει εκ νέου με αντίστοιχη θεώρηση μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης θεώρησης εισόδου ή
β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα εποχικής εργασίας συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης, το οποίο συναρτάται με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας περιόδους απασχόλησης ή
γ) ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής ενενήντα (90) ημέρες για εποχική εργασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 L 243 της 15.9.2009) και της περίπτωσης ιδ` της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014.

Για την εφαρμογή της παρούσης, η σχετική σύμβαση εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα εκτιμώμενα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του εποχικά εργαζόμενου.

Η εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε.

Εποχική εργασία μπορεί να παρασχεθεί και στις περιπτώσεις του άρθρου 18, του ν.4251/2014, ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Εργαζόμενοι νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι μετακινούνται στην Ελλάδα για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου, ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα,
  • Εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και για την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο πολίτης τρίτης χώρας, έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών,
  • Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour Leaders), που εισέρχονται στη χώρα για το συγκεκριμένο σκοπό,
  • Αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη χώρα για προετοιμασία εν όψει συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην χώρα μας, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4251/2014, έχουν τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με τους Έλληνες εργαζόμενους. Επομένως, εφαρμόζονται και για αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και οι αμοιβές, ενώ απολαμβάνουν και τις ανάλογες παροχές από τους δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους ασφαλίζονται.

Η εθνική θεώρηση χορηγείται, από την αρμόδια προξενική αρχή μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη και εφόσον έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα ειδικά και γενικά δικαιολογητικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο