21 Μαΐου, 2024

Βασικές προτεραιότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία

Κεντρική επιδίωξη των παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η οικοδόμηση της «κοινωνικής Ελλάδας», μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά, σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Οι παρεμβάσεις επιλέγονται βάσει διαπιστωμένων αναγκών, διαθεσιμότητας υποδομών και υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των περισσότερο υποβαθμισμένων περιοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται οι βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του Υπουργείου:

 • Η αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη βάση των ατομικών αναγκών και τη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με έμφαση στους NEETs 15-29, μακροχρόνια άνεργους, άνεργους με χαμηλό και κοινωνικοοικονομικό, μορφωτικό υπόβαθρο, μετανάστες & δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ΑμEΑ.
 • Η ανακατεύθυνση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ) μέσω της σταδιακής μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο υλοποίησης σε εθνικό επίπεδο, με συνεχώς διαθέσιμες δράσεις και ισχυρή εξατομικευμένη υποστήριξη, καθώς και η ενίσχυση της διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, η στήριξη της αυτοαπασχόλησης και οι παρεμβάσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων των ανέργων.
 • Η επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης σύγχρονων προγραμμάτων κατάρτισης, με όρους πιστοποίησης των προσόντων.
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που θα προωθηθεί ως μέρος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και θα συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ένταξη ατόμων και από ευάλωτες ομάδες.
 • Η προώθηση της προσαρμογής αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων και επιχειρήσεων στην εξελισσόμενη αλλαγή και της ενεργού γήρανσης και μέσω παρεμβάσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης συνυπολογίζοντας, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.
 • Η υιοθέτηση μέτρων εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και προώθησης καινοτόμων μοντέλων λειτουργίας των επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
 • Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και μηχανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης, με στόχο την ενεργό ένταξη, τον περιορισμό της εισοδηματικής ανισότητας, του κινδύνου φτώχειας με έμφαση στην μείωση της παιδικής φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των έμφυλων και άλλων διακρίσεων.
 • Η διασφάλιση αυξημένης πρόσβασης σε ποιοτικά βασικά και κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, οι δράσεις για την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και στεγαστικού διαχωρισμού των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας που βασίζονται στην οικογένεια και την κοινότητα.
 • Ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία υποδομών κοινωνικής προστασίας στη βάση διαπιστωμένων αναγκών με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.
 • Η προώθηση παρεμβάσεων αποϊδρυματοποίησης και μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα, στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας των παιδιών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων καθώς και η κοινωνική ένταξη για πολίτες περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, μετανάστες & δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, μέσω της αντιμετώπισης των σε βάρος τους διακρίσεων, της επισφαλούς στέγασης και της ένταξής τους στην εκπαίδευση.
 • Η θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την αυξημένη και ουσιαστική συμμετοχή σε παρεμβάσεις εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Οι ανωτέρω προτεραιότητες θα υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων δράσεων  οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα παρακάτω Προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2021, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ :

Τομεακά Προγράμματα 2021 – 2027
Περιφερειακά Προγράμματα 2021 – 2027
Μετάβαση στο περιεχόμενο