18 Ιουλίου, 2024

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία

Το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, το οποίο ενσωματώνει σε σημαντικό βαθμό δράσεις κοινωνικής καινοτομίας, σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα Κ.ΑΛ.Ο. και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας, το θεσμικό/νομικό πλαίσιο και τη (δυνητικά) διαθέσιμη χρηματοδότηση, προγενέστερες εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης του τομέα, συναφείς πολιτικές της ΕΕ (και ειδικότερα το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία) καθώς και τις διαφαινόμενες ανάγκες όπως αυτές έχουν εντοπισθεί από τους φορείς της Κ.ΑΛ.Ο. αλλά και από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που εμπλέκονται στον τομέα.

Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος και των οργανισμών  της κοινωνικής οικονομίας, ώστε ο τομέας να αναπτυχθεί δυναμικά και βιώσιμα, οδηγώντας στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα. Βασικές Ομάδες Στόχος του Σχεδίου είναι ιδίως μέλη Ευπαθών/Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, Άνεργοι (περιλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), κάτοικοι περιοχών με γεωγραφικούς περιορισμούς (απομακρυσμένων, νησιωτικών, κλπ.), γυναίκες, ΑΜΕΑ, νέοι έως 29 ετών, άτομα με ψυχο-κοινωνικά προβλήματα, Ρομά, αποφυλακισθέντες, άστεγοι, μετανάστες / πρόσφυγες, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας στην κοινωνική ένταξη και επιχειρηματικότητα.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει πέντε (5) στρατηγικούς στόχους / πυλώνες στρατηγικής, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης.

Στρατηγικός Στόχος 1: Επικαιροποίηση του Θεσμικού/ Κανονιστικού Πλαισίου

Στρατηγικός Στόχος 2: Ανάπτυξη στοχευμένων Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση Ικανοτήτων

Στρατηγικός Στόχος 4: Ενίσχυση της Δικτύωσης και των Συνεργασιών

Στρατηγικός Στόχος 5: Ευαισθητοποίηση και Επικοινωνία.

Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί οριζόντια συνιστώσα του επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης. Όλοι οι άξονές του είτε έχουν ως εγγενές στοιχείο την κοινωνική καινοτομία είτε την προωθούν / αξιοποιούν για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου.

Οι   δράσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και Καινοτομία έχουν ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2027, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, αυτές που είναι ώριμες και μπορούν να ενεργοποιηθούν έως το 2024 και μια δεύτερη κατηγορία, αυτές που απαιτούν μια σειρά από προπαρασκευαστικές ενέργειες.

 

Το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία

Μετάβαση στο περιεχόμενο