23 Ιουλίου, 2024

Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) εκπονήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης και την ΔΥΠΑ και με την βοήθεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό να αποτελέσει ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση στην Ελλάδα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την περίοδο 2022-2030, σε συνδυασμό με παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας.

Τα μέτρα και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και από εθνικούς πόρους.

Η Εθνική Στρατηγική βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της νέας Διακήρυξης του Πόρτο, καθώς και με τους πρωταρχικούς στόχους που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας, οι οποίοι συνδέονται και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής είναι:

  • η ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας,
  • η ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού,
  • η ενίσχυση της ετοιμότητας και προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού για ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και
  • η ευρύτερη βελτίωση των δεδομένων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης διαρθρώνεται σε 4 στρατηγικούς άξονες:

Στρατηγικός Άξονας 1: Ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας.

Στρατηγικός Άξονας 2: Ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Στρατηγικός Άξονας 3: Ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας και ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του.

Στρατηγικός Άξονας 4: Αγορά Εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Οι ανωτέρω 4 Στρατηγικοί Άξονες υποστηρίζονται περαιτέρω από δύο (2) Οριζόντιους Άξονες, οι οποίοι στοχεύουν σε συστημικές και θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του πλαισίου χάραξης και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα, καθώς και για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης.

Σημειώνεται πως η κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης συνδέεται με την ύπαρξη «Στρατηγικού Πλαισίου για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης», που αποτελεί αναγκαίο πρόσφορο όρο (Αναγκαίος Πρόσφορος Όρος 4.1) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Η Εθνική Στρατηγική για τις ΕΠΑ, ωστόσο, δεν περιορίζεται ούτε εξαντλείται στην εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου αυτού, αλλά επεκτείνεται πέραν του αναγκαίου πρόσφορου όρου, συνιστώντας εθνικό κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα το έτος 2030, που επιχειρεί να απαντήσει στην πλειοψηφία των ήδη διαπιστωμένων ή αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών και ειδικών παρεμβάσεων και δράσεων, που δρομολογούνται προς υλοποίηση με πόρους από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

 

Το πλήρες κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο