24 Απριλίου, 2024

Εθνική Στρατηγική για την Απασχόληση των Νέων

Η Εθνική Στρατηγική  για την Απασχόληση των Νέων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό κείμενο για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, την αύξηση της απασχόλησης και συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και την εργασιακή και οικονομική ένταξή τους, καθώς και  τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους. Εκπονήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης και την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και με την βοήθεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Εθνική Στρατηγική για την Απασχόληση των Νέων αφορά στην περίοδο 2021 – 2027, με ορίζοντα στο 2030 και έρχεται να επικαιροποίησει και να διευρύνει το προηγούμενο Σχέδιο Δράσης για την Εγγύηση για τη Νεολαία (2018 – 2020), και να ενσωματώσει τις νέες αρχές και κατευθύνσεις της Ενισχυμένης Εγγύησης για τη Νεολαία, τις αρχές και τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της νέας Διακήρυξης του Πόρτο, της Σύστασης για μια Γέφυρα προς την Απασχόληση για τους Νέους, και της Ευρωπαϊκής Ατζέντας Δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η Εθνική Στρατηγική για την Απασχόληση των Νέων εξειδικεύει τις εθνικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, όπως αποτυπώνονται -μεταξύ άλλων- στο Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ελληνική Οικονομία, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», και την Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης.

Περιλαμβάνει 10 διακριτούς Στρατηγικούς Στόχους, στους οποίους και επιδιώκει να απαντήσει:

Στρατηγικός Στόχος 1: Να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων και η χαμηλή συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Στρατηγικός Στόχος 2: Να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και τα προσόντα και οι δεξιότητες των νέων.

Στρατηγικός Στόχος 3: Οι παραγωγικοί μετασχηματισμοί που λαμβάνουν χώρα, και η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, να οδηγήσουν σε ένα συμπεριληπτικό, ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, με δημιουργία ευκαιριών/προοπτικών για απασχόληση των νέων ή/και επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριοποίησή τους.

Στρατηγικός Στόχος 4: Να παρέχεται σε όλους τους νέους αποτελεσματική εξατομικευμένη υποστήριξη από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση.

Στρατηγικός Στόχος 5: Να περιοριστούν δραστικά οι διακρίσεις και το χάσμα μεταξύ φύλων στην απασχόληση και τις αμοιβές.

Στρατηγικός Στόχος 6: Να περιοριστεί το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 – 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Στρατηγικός Στόχος 7: Να υπάρξει ειδικότερη μέριμνα και προσαρμογή στις ανάγκες των πιο ευάλωτων νέων, που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στρατηγικός Στόχος 8: Να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών χάραξης πολιτικής και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, από τη μία πλευρά, και των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών, από τη άλλη.

Στρατηγικός Στόχος 9: Να διαμορφωθεί ένα αποδοτικό και ασφαλές πλαίσιο για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με έμφαση στην απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και εμπειρίας.

Στρατηγικός Στόχος 10: Να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης των πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων απασχόλησης των νέων και ενίσχυσης των προσόντων και δεξιοτήτων τους.

Στη βάση αυτή, η Εθνική Στρατηγική για την Απασχόληση των Νέων διαρθρώνεται σε 6 διακριτούς Άξονες, που εμπεριέχουν το σύνολο των πολιτικών, παρεμβάσεων και δράσεων που προτείνονται ή πρόκειται να εξειδικευτούν στο πλαίσιο αυτής:

  •  Άξονας 1: Εντοπισμός, Προσέγγιση και Καθοδήγηση
  • Άξονας 2: Απόκτηση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
  • Άξονας 3: Προώθηση στην Απασχόληση
  • Άξονας 4: Ισότιμες Ευκαιρίες Πρόσβασης στην Απασχόληση
  • Άξονας 5: Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
  • Άξονας 6: Βελτίωση του πλαισίου Διακυβέρνησης

Οι παραπάνω άξονες υποστηρίζουν την κεντρική στρατηγική στόχευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Απασχόληση των Νέων, ήτοι την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και τον περιορισμό της νεανικής ανεργίας, τη βελτίωση των προσόντων και δεξιοτήτων των νέων, και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης αγοράς εργασίας για όλους, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.

Σημειώνεται πως η κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την Απασχόληση των Νέων συνδέεται με την ύπαρξη «Στρατηγικού Πλαισίου για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης», που αποτελεί αναγκαίο πρόσφορο όρο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Ωστόσο, δεν περιορίζεται ούτε εξαντλείται στην εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου αυτού, αφού εξειδικεύει το πλαίσιο υλοποίησης της Ενισχυμένης Εγγύησης για τη Νεολαία και σύγχρονων πολιτικών και πρακτικών με ορίζοντα το έτος 2030, αποσκοπώντας στη βελτίωση των δεδομένων της αγοράς εργασίας για τους νέους και στη μετάβαση σε μια αγορά εργασίας και οικονομία πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική και πιο συμπεριληπτική.

Το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής για την Απασχόληση των Νέων

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Απρίλιος 2024
ΔΤΤΠΠΣΚ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Μετάβαση στο περιεχόμενο