23 Ιουνίου, 2021

Ανακοίνωση Επιτροπής Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας

Ανακοίνωση Επιτροπής Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης των πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5091689 ΚΑΙ 5091683 σχετικά με τη δυνατότητα λήψης γνώσης των προσφέροντων/συμμετέχοντων ή των νόμιμων εξουσιοδοτημένων εκπρόσωπων τους, των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους λοιπούς συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 443/2021 (ΑΔΑ: 94ΣΙ46ΜΤΛΚ-ΩΦΦ) Πρόσκλησης των Ενταγμένων Πράξεων: α) με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091689 και β) με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091683.

σχετικό έγγραφο

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Μετάβαση στο περιεχόμενο